پسته در کرمان

30 خرداد 1397 0 نظر 
  • پسته در کرمان

    پسته نام علمی Pistacia vere که یکی از مهمترین گیاهان خانواده Ane-cradiaceae می باشد. زادگاه اصلی آن ایران می باشد به خاطر همین بیشتر با نام های ایرانی خوانده می شوند. پسته گیاهی بسیار مقاوم به شرایط نامساعد محیطیط می باشد سرما تا ۳۰- تا ۲۰- درجه سانتی گراد و گرمای زیاد تا ۵۰ درجه سانتی گراد را می تواند تحمل کند و نسبت به کم آبی و شوری آب و

    خاک مقاوم است.